A A A A

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez Noria Sp. z o. o.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2005 r.

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE
1.1. Regulamin - niniejszy dokument.
1.2. Dostawca Usługi - Noria Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000164904.
1.3. Cennik - zestawienie opłat za usługi świadczone przez Dostawcę Usługi.
1.4. Klient - podmiot, z którym Dostawca Usługi zawarł Umowę.
1.5. Strona - Klient albo Dostawca Usługi; Klient i Dostawca Usługi zwani są dalej łącznie "Stronami".
1.6. System - sieć telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie Usługi przez Dostawcę Usługi.
1.7. Witryna - strona sieci internetowej - www.noria.pl lub inna wskazana przez Dostawcę Usługi.
1.8. Usługa - usługa lub usługi świadczone przez Operatora, których charakterystyka znajduje się w Witrynie.
1.9. Opłata Abonamentowa - opłata za Usługę należna Dostawcy Usługi.
1.10. Ochrona antywirusowa - proces sprawdzania, lokalizacji i niszczenia plików programów lub ich fragmentów z nośników danych, celem zabezpieczenia danych i programów przed zniszczeniem, skasowaniem, niedozwolonym powieleniem lub przekazaniem dalej bez zgody użytkownika, w tym: Klienta.
1.11. Awaria - uszkodzenie Systemu ograniczające lub uniemożliwiające dostęp Klienta do Usługi.
1.12. Powiadomienie - poinformowanie:
1.12.1. Za pomocą listu poleconego na adres drugiej Strony, lub
1.12.2. Poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem otrzymania przez drugą Stronę lub
1.12.3. Poprzez wysłanie wiadomości faksem. Powiadomienie jest skuteczne w momencie, odpowiednio: (1.12.1) upływu 3 dni (gdy siedziba lub miejsce zamieszkania adresata znajduje się w Warszawie) lub 5 dni (w innych przypadkach) od wysłania listu poleconego na adres podany przez druga Stronę, lub (1.12.2) otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości przez drugą Stronę, lub (1.12.3) w momencie uzyskania potwierdzenia odebrania wiadomości przesłanej faksem.
1.13. Rejestracja Usługi - uruchomienie Usługi z wykorzystaniem kreatora dostępnego w Witrynie, zgodnie z ust 3.1.1.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Aktualny Regulamin i Cennik są dostępne w siedzibie Dostawcy Usługi oraz w Witrynie.

ROZDZIAŁ 3. ZAWARCIE UMOWY
3.1. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez:
3.1.1. Wpisanie w stosownych polach Witryny danych wybranych przez Klienta (m.in. identyfikatora i hasła) oraz rejestracja tych danych poprzez interfejs znajdujący się w Witrynie, oraz
3.1.2. Wpisanie danych Klienta określonych w stosownych polach "Web panel" Witryny, a także
3.1.3. Wniesienie Opłaty Abonamentowej w wysokości określonej w Cenniku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od Rejestracji Usług.
3.2. Do momentu dokonania opłaty, o której mowa w ust 3.1.3, przy czym nie dłużej niż przez okres określony w Witrynie, Usługa świadczona jest wyłącznie na podstawie Rejestracji dokonanej przez Klienta i ma charakter tymczasowy.
3.3. Rejestracja Usługi jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i Cennika.

ROZDZIAŁ 4. ZMIANY REGULAMINU LUB CENNIKA
4.1. Dostawca Usługi powiadomi Klientów o zmianach, Regulaminu, bądź Cennika z wyprzedzeniem nie mniejszym niż jeden miesiąc przed datą wejścia w życie stosownych zmian.
4.2. W ciągu 14 dni od Powiadomienia Klienta o zmianach w, Regulaminie lub Cenniku Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
4.3. Nie uznaje się za zmiany, o których mowa w ust 4.1, zmian do Regulaminu bądź Cennika nie powodujących pogorszenia warunków świadczenia Usług; w szczególności zmianą taką nie jest obniżenie Opłaty Abonamentowej. Wprowadzenie takich zmian przez Dostawcę Usługi nie uprawnia Klienta do wypowiedzenia Umowy w trybie opisanym w ust. 4.2.
4.4. Klient może zmienić Usługę na inną pod warunkiem uiszczenia za taką zmianę stosownej opłaty w pełnej wysokości opłaty abonamentowej za nową Usługę - Operator dokonuje takiej zmiany po otrzymaniu bankowego potwierdzenia wpłaty; opłata uiszczona za aktualnie wykorzystywaną Usługę nie zostaje zwrócona.

ROZDZIAŁ 5. CZAS TRWANIA UMOWY
5.1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
5.2. Dostawca Usługi, jak i Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
5.3. Dostawca Usługi może wypowiedzieć Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
5.3.1. Klient naruszy postanowienia Regulaminu.
5.3.2. Klient wykorzystuje Usługę w sposób mogący zagrażać istotnym interesom innych Klientów Dostawcy Usługi lub interesom Dostawcy Usługi, naruszając reguły uczciwego obrotu gospodarczego; w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa.
5.3.3. Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania układowego lub otwarcie likwidacji Klienta.
5.4. Dostawca Usługi może ponadto rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych nie ma możliwości dalszego świadczenia Usług.
5.5. W przypadkach, o których mowa w ust 5.3 i 5.4 Operator może zawiesić świadczenie Usług do chwili zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń, lub przywrócenia stanu umożliwiającego dalsze normalne świadczenie Usług.

ROZDZIAŁ 6. ŚWIADCZENIA DOSTAWCY USŁUGI
6.1. Dostawca Usługi zobowiązuje się do świadczenia Usług, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku.
6.2. Dostawca usługi zapewnia odpowiednie warunki techniczne do korzystania z usługi hostingu, w sposób umożliwiający wyświetlanie do 10 plików (stron HTML, skryptów PHP, plików graficznych, itp.) na sekundę dla pojedynczego serwera wirtualnego.
6.3. W przypadku planowanych przerw w świadczeniu Usług trwających dłużej niż 3 godziny, związanych z techniczną obsługą Systemu, Dostawca Usługi powiadomi Klienta o takiej przerwie z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24-godziny, przy czym zapisów pkt. 1.12 w części dotyczącej potwierdzenia odbioru, nie stosuje się.
6.4. Dostawca Usługi nie ingeruje w treść informacji przekazywanych z wykorzystaniem Systemu i nie udostępnia osobom trzecim takich informacji, za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa lub stosowna decyzja sądu powszechnego nakazują inaczej. Działania mające na celu ochronę antywirusową Systemu nie stanowią ingerencji w treść przekazywanych informacji.
6.5. Dostawca Usługi dołoży najwyższej staranności celem zabezpieczenia Systemu przed dostępem osób nieupoważnionych.
6.6. Dostawca Usługi może powierzyć wykonywanie Usług innym podmiotom1.

ROZDZIAŁ 7. ŚWIADCZENIA KLIENTA
7.1. Klient zapłaci należności określone w Witrynie lub Cenniku w terminie wskazanym przez Dostawcę Usługi.
7.2. W przypadku zmiany danych zawartych w Witrynie, a w szczególności na pod-stronie "Web Panel", w ciągu 7 dni Klient Powiadomi Dostawcę Usługi o aktualnych danych.
7.3. Klient nie będzie podejmować żadnych działań prowadzących do przeciążenia Systemu, ingerujących w zasoby innych użytkowników Systemu lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Dostawcy Usługi i innych podmiotów. W szczególności rozumie się przez to następujące działania:
7.3.1. Wysyłanie drogą elektroniczną wiadomości o charakterze "niechcianej" reklamy, szczególnym przypadkiem jest wysyłanie dużej ilości listów w krótkim czasie na jedno konto pocztowe - tzw. spam, mail bombing itp.
7.3.2. Rozsyłanie programów komputerowych wirusów, które przyłączają się do innych programów lub wiadomości poczty elektronicznej i są wraz z nimi przenoszone pomiędzy komputerami. Za wirus uważa się m.in. oprogramowanie powodujące szkody w systemach komputerowych, oprogramowanie spowalniające pracę systemów komputerowych, oprogramowanie zmieniające lub usuwające dane znajdujące się na dyskach lub w pamięci komputera, oprogramowanie przechwytujące informacje.
7.3.3. Podejmowanie jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do zasobów komputerowych i sieciowych nie należących do Klienta bez zgody ich właściciela lub korzystanie z takich zasobów bez zgody ich właściciela.
7.3.4. Naruszenie integralności Systemu, jego zabezpieczeń lub zasobów albo usiłowanie podjęcia takich działań.

ROZDZIAŁ 8. AKTYWACJA Z USŁUGI
8.1. Tytułem świadczenia Usługi, Klient uiści Opłatę Abonamentową na konto Dostawcy Usługi wskazane w Witrynie, w terminie, o którym mowa w ust. 3.1.3.
8.2. W przypadku nie otrzymania przez Dostawcę Usługi wpłaty z tytułu Opłaty Abonamentowej - w terminie o którym mowa powyżej, świadczenie Usług może zostać wstrzymane na okres 1 tygodnia.
8.3. W przypadku upływu okresu, o którym mowa w ust 8.2 - i nie otrzymania przez Dostawcę Usługi wpłaty z tytułu Opłaty Abonamentowej, Umowa nie zostaje zawarta, zaś Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Dostawcy Usługi dotyczące realizacji Umowy.
8.4. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty Opłaty Abonamentowej - Dostawca Usługi wystawi stosowną fakturę VAT.

ROZDZIAŁ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
9.1. Dostawca Usługi ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, z wyłączeniem sytuacji, kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z powodu:
9.1.1. Siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do zapobieżenia, którego skutków i wystąpienia nie można przewidzieć, np. klęski żywiołowej, strajku, zakłóceń w dostawie energii itp.
9.1.2. Przyczyn leżących po stronie Klienta.
9.1.3. Przyczyn leżących poza kontrolą Dostawcy Usługi, w szczególności spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem elementów Systemu, niezawinionym przez Dostawcę Usługi.
9.2. Odpowiedzialność Dostawcy Usługi za szkody poniesione przez Klienta w związku z realizacją niniejszej Umowy jest realizowana po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej określonej w rozdziale 12 i wyczerpuje się w obowiązku odszkodowawczym określonym w punkcie 12.7.
9.3. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przesyłanych lub otrzymywanych, zamieszczanych lub w jakikolwiek sposób udostępnianych przez Klienta innym osobom, w wyniku realizacji Umowy i nie odpowiada za naruszenia prawa wynikające z takiego przekazu informacji.
9.4. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do informacji Klienta, w wyniku udostępnienia przez Klienta haseł dostępu osobom nieupoważnionym.

ROZDZIAŁ 10. OCHRONA DANYCH
10.1. Dostawca Usługi będzie przetwarzać dane osobowe Klienta z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.
10.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta również w przyszłości, a także na umieszczenie nazwy (firmy) Klienta na listach klientów Dostawcy Usługi.

ROZDZIAŁ 11. OPŁATY
11.1. Wysokość Opłaty Abonamentowej i innych opłat na rzecz Dostawcy Usługi związanych ze świadczeniem Usług zawarta jest w Cenniku.
11.2. Opłata Abonamentowa winna zostać zapłacona za cały okres na jaki Strony zawarły Umowę.
11.3. W przypadku, gdy Klient nie wskazał w przelewie Usługi, jakiej dotyczy dana wpłata - zostanie ona zaksięgowana na poczet nieopłaconych Usług w kolejności upływania terminów płatności.
11.4. Opłata Abonamentowa nie podlega zwrotowi1, poza sytuacja opisaną w ust. 12.7.
11.5. Dostawca Usługi może pobierać inne opłaty związane z Usługami, określone w Cenniku.
11.6. Za dzień zapłaty Opłaty Abonamentowej i innych opłat uważa się dzień wpłynięcia należnej sumy na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę Usługi.

ROZDZIAŁ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
12.1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
12.2. Dostawca Usługi ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację, jeżeli została mu zgłoszona nie później niż w terminie jednego miesiąca od zaistnienia przyczyny reklamacji.
12.3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie, w formie Powiadomienia i zawierać przedstawienie okoliczności uzasadniających roszczenie.
12.4. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
12.5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta od terminowego uiszczenia Opłaty Abonamentowej, zgodnie z ust 7.1.
12.6. Dostawca Usługi ma obowiązek Powiadomienia Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
12.7. W przypadku Awarii powstałej z winy Dostawcy Usługi trwającej nieprzerwanie co najmniej 12 godzin, potwierdzonej wynikiem postępowania reklamacyjnego, Opłata Abonamentowa ulegnie zmniejszeniu, proporcjonalnie do czasu trwania Awarii, o ile nie była spowodowana uszkodzeniem lub inną nieprawidłowością funkcjonowania Systemu, którego część pozostaje poza kontrolą Dostawcy Usługi.
12.7.1. Przy ustalaniu czasu trwania przerwy, przyjmuje się dane rejestrowane przez Dział Obsługi Klienta Dostawcy Usługi, przy czym za początek Awarii uznaje się moment zgłoszenia przez Klienta (telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej) nieprawidłowego funkcjonowania Usługi na numer Działu Obsługi Klienta Dostawcy Usługi, pod warunkiem, iż Awaria powstała z winy Dostawcy Usługi. Za koniec Awarii uznaje się przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Usługi.
12.7.2. Dostawca Usługi nie dokonuje obniżenia Opłaty Abonamentowej, jeżeli przerwy w świadczeniu Usług są spowodowane przeprowadzaniem pomiarów testowych i eksploatacyjnych, o których mowa w ust 6.2, lub wynikają z przyczyn opisanych w ust 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 Umowy.
12.7.3. Obniżenie Opłaty Abonamentowej, o którym mowa powyżej, wyczerpuje w całości odpowiedzialność Dostawcy Usługi.
12.8. W przypadku uznania przez Dostawcę Usługi reklamacji, zwrot Opłaty Abonamentowej w swej nienależnej części zostanie zaliczony na poczet następnej faktury, chyba że Klient wskaże inaczej.

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Do kwestii nie uregulowanych w Regulaminie oraz Cenniku mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.2. Sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących powstać w związku z wykonywaniem Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy Usługi1.

1 Nie dotyczy przypadków, w których Klientem jest konsument w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego

Aktualności

01.03.2013 - Nasz 1% wspiera FAR. Noria jest firmą, której nieobce są idee kryjące się w pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu. Więcej...